Galapong

Ang harina na gawa sa bigas, kadalasan na malagkit na bigas. Ito ang ginagamit sa maraming pampahimagas gaya ng ginatang bilo-bilo, palitaw, puto bumbong, atbp.

Galapong ang gamit sa paggawa ng bilo-bilo